ВИДЕО ОРЛЕУ
Alternate Text

В Послании Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» дано конкретное задание: «В интернете необходимо размещать видеоуроки и видеолекции от лучших преподавателей средних школ, колледжей и вузов. Это позволит всем казахстанцам, в том числе в отдаленных сельских школах, получить доступ к лучшим знаниям и компетенциям».

В рамках реализации Послании Президента  «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» создал специализированный сайт  «Видео Өрлеу» на котором  каждый педагог нашей страны может  поделиться своим опытом и своими  педагогическими наработками.
Председатель Правления
Член-корреспондент НАН РК
Ахметова Гульнас Кенжетаевна

Адамның дене мүшелері
Сарсекенова Айслу Багитовна
Адамның дене мүшелері туралы мәлімет алады. Дене мүшелерінің атқаратын қызметі туралы біледі. Бастауышта жаратылыстану пәнін оқытуға арналған.
Фигуры в пространстве
Берлинова Лязят Мендекуловна
До сих пор мы изучали, что треугольники, прямоугольники и круги, то есть такие фигуры, все точки которых расположены на плоскости, называют плоскими фигурами. Среди предметов окружающего нас мира имеются как плоские, так и пфространственные фигуры. Мы рассмотрим пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед, куб,пирамиду, цилиндр, шар, конус.
Металдар
Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Химияны оқытудың тиімділігін арттыру жолдарының бірі — мақсатты түрде оқушыларды есеп шығаруға қызықтыру. Ол үшін оқушыларға ұсынылатын есептердің мазмұнында қызықты жəне танымды мəліметтер болу керек. Сол кезде оқыту мағыналы болып, оқушыларды құлшындыратын себеп қалыптасады. Ондай мақсатқа жету үшін 9-сыныптағы «Металдар» тақырыбына контекстілік есептер қолдануға болады. Бұл СБР «Металдар» бөлімі тақырыптарының мазмұнымен таныстыруда, сонымен бірге химия мен көркемсурет пәндерін ықпалдастырып оқытуда қолдануға болады.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздер
Мусаева Ж.О., Габбасова Б.Б.
Алдымен қатысушылар дара, күрделі сөздердің айырмашылықтары мен жасалу жолы туралы білетіндерін естеріне түсіріп нақтылайды. Содан кейін топтарда сөзалды, сөзарты сыңарларымен бірігетін сөздердің жасалу жолындағы ерекшеліктермен теориялық материалды талдау арқылы танысады. Практикалық жұмыстар арқылы білімдерін бекітеді. Ол үшін тәжірибелік жаттығулар ұсынылды. Материалдар төмендегі әдебиеттерден алынды: 1. Қазақ тілі емлесінің негізгі ережелері //Егемен Қазақстан» газеті №11 (29490), 18.01.2019.-1, 6-7. 2. Жаңа емле. Оқу-әдістемелік құрал. Астана, 2019.-26-29. 3. Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі емлесінің ережелері. Редакторлар: А.Фазылжанова, Қ.Күдеринова, Астана, 2019.-15-16.
Металлы
Өтеғұл Гүлмаржан Кәрімқызы
Одним из путей повышения эффективности обучения химии является целенаправленное формирование у учащихся интереса к решению задач. Для этого предлагаемые учащимся задачи должны прежде всего включать интересную, познавательную информацию. При этом обучение становится по настоящему значимым, что способствует формированию мотивации. Этого можно добиться, используя контекстные задачи в 9 классе на тему «Металлы». Названный ЦОР можно использовать в ведении содержания раздела «Металлы», а также как в интеграции предметов химии и искусства.
Идиомалық, фразалық тіркестердің жазылуы
Сейтказина Рысгуль Сейтбековна
СБР Қазақ тілі мұғалімдерінің идиoмaлық, фразалық тipкecтep емлесі ережелерімен танысып, жазып дағдылануына бағытталды. Идиом мен фраза туралы ұғымдарын толықтырып, фразалық тіркестердің екі топқа – идиомаға, фразаға бөлінуіне назар аударылды. Идиoмaлық, фразалық тipкecтep туралы түсініктерін дамыту. Идиомалық, фразалық тіркестердегі әрбір сөз бөлек жазылатынын меңгерту
Химиялық реакциялардың типтері
Даулетбаева Гульнара Касымкановна
Химиялық реакциялардың типтері көрсетілген. Қосылу, айырылу, алмасу, орынбасу реакциялары мысалдармен дәлелденген.
Решение линейных уравнений с одной переменной
Карамоллаева Тураш Абдукеримовна
Линейным уравнением с одной переменной называется уравнениевида aх + b =с, где а, в, с – числа, х – переменная. Например: 3х + 8 = 0, 14 – 2х =9; – 4х = 10
Диаграмма
Диаграмма
Диагра́мма —графическое представление данных линейными отрезками или геометрическими фигурами, позволяющее быстро оценить соотношение нескольких величин.